SPECIALIST PRINCIPAL (domeniul juridic) , Direcția juridică și resurse umane

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 10.04.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea conformității actelor normative cu caracter intern cu prevederile cadrului normativ în vigoare, reprezentarea intereselor Inspectoratului în instanțele de judecată, organele autorității publice și instituții/organizații neguvernamentale pe aspecte juridice.

Salariul de funcție

De la 8780 Lei (brut) + trepta de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă, spor lunar - 1300 lei,

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea politicilor publice și actelor normative, conform domeniilor de competență;
 2. Examinarea și avizarea actelor normative ale Inspectoratului, participarea la elaborarea proiectelor de acte, inclusiv administrative din domeniul de competență a direcției, în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. Acordarea asistenţei metodologice şi juridice conducerii și subdiviziunilor cu privire la aplicarea actelor normative în domeniile de competență ale Inspectoratului, precum și participarea la examinarea petițiilor, cererilor prealabile parvenite în adresa Inspectoratului;
 4. Examinarea legalităţii dosarelor contravenționale și a proceselor-verbale cu privire la contravenţiile încheiate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului, conform prevederilor Codului contravenţional;
 5. Întocmirea, avizarea după caz, a proiectelor de contracte și alte acte administrative conform necesității Inspectoratului și monitorizarea stadiului executării acestora;
 6. Înaintarea acțiunilor în instanța de judecată și reprezentarea intereselor Inspectoratului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul Drept.
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul juridic, integrității, managementul resurselor umane.

Experiență profesională: cel puțin 1 an în domeniu, inclusiv în reprezentarea  intereselor unității în instanța de judecată (contencios administrativ), avizarea actelor normative.

Cunoștințe:

 • legislaţia națională și internațională în domeniu;
 • politici și proceduri în domeniul juridic;
 • cunoașterea limbii române la nivel profesional;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: de a planifica, a organiza, de a lucra cu informaţia, de a comunica eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Hotârârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 3. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 4. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 5. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 218 din 24.10.2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 4. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
 5. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002;
 6. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 7. Legea nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public.
 8. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
 9. Hotârârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008