Specialist Secţie administrativ-militară (l.d.p. Telenești) , Centrul militar teritorial Orhei

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 03.10.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea desfăşurării activităţilor de repartizare, evidenţă şi documentare a resurselor de mobilizare aflate la evidenţă.

Planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţilor privind exercitarea de către autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici a prevederilor legislative din domeniul administrativ-militar.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea desfăşurării procesului de administrare, repartizare, evidenţă şi documentare a resurselor de mobilizare aflate la evidenţă.

2. Organizarea, monitorizarea şi coordonarea activităţilor în vederea asigurării drepturilor şi garanţiilor sociale ale familiilor militarilor.

3. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor privind completarea Forţelor Armate cu resurse umane şi tehnico-materiale la mobilizare, precum şi a unor unităţi sau subunităţi militare în caz de calamităţi naturale, avarii tehnogene şi catastrofe.

4. Planificarea şi desfăşurarea lucrului cu rezerviştii (instruirea, perfecţionarea, asigurarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a garanţiilor sociale şi juridice cuvenite etc).

5. Exercitarea controlului privind îndeplinirea de către autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici a prevederilor legislative din domeniul administrativ-militar.

6. Organizarea procesului de promovare, selectare și încadrare în serviciul militar prin cntract, precum și pentru studii în domeniul milităriei.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare de licenţă în domeniul administraţie publică sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.

Experienţă profesională: Vechimea în muncă în serviciu public - preferabil 1 an.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, participare la elaborare a documentelor, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.

Aptitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie; disciplină, punctualitate, perseverenţă; discreţie, politeţe, comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate în gândire, temperament corespunzător, inteligenţă, obiectivitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5030 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

1. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

2. Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

3. Hotărîrea Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 ”Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”.

4. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

5. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

7. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.

 • Acte normative în domeniul de specialitate:

1 Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 31.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară al organelor administrativ-militare”.

2. Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17.08.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”.

3. Legea nr. 1244- XV din 18.04.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate.

4. Legea nr. 1245 - XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.