Specialist superior din cadrul Direcției administrare rezerve materiale de stat, Direcția administrare rezerve materiale de stat

Agenția Rezerve Materiale
Data limită de aplicare - 10.01.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției:

Executarea, conform competențelor atribuite, a dispozițiilor și indicatorilor conducerii Agenției și superiorilor, referitor la administrarea rezervelor materiale de stat –sursă internă de securitate a economiei naționale și de asigurare a protecției populației în situații de forță majoră.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

1.   Participarea, conform competențelor, la recepționarea, depozitarea și eliberarea bunurilor din rezervele materiale de stat și a bunurilor confiscate în conformitate cu actele normative.

2. Contribuirea, conform competențelor, la procesele de creare, acumulare, împrospătare, deblocare a bunurilor din rezervele materiale de stat.

3. Efectuarea activităților de control privind cantitatea și calitatea bunurilor stocate în rezervele materiale de stat, evidența cantitativă și calitativă a rezervelor materiale de stat inclusiv în SIA RRMS;

4. Monitorizarea prețurilor de piață, organizarea activității Comisiei mixte de stabilire a prețurilor pentru bunurile materiale din rezervele materiale de stat;

5. Întocmirea rapoartelor și informațiilor operative și periodice privind disponibilul și circulația bunurilor materiale din rezervele de stat.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente recunoscute și echivalate pe teritoriul RM în domeniul tehnic, economic, administrație publică, drept, etc..

Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul rezervelor materiale de stat;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: De lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesiona

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6500 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia generală a concursului :

- Constituţia Republicii Moldova;

- Codul Civil al Republicii Moldova;

- Codul de procedură civilă, nr.225 din 30.05.2003;

- Codul contravențional nr.218 din 24.10.2008;

- Codul de executare a Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004;

Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului

public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-  Legea nr. 133 din 1 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-  Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;

-  Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-  Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

-  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor

Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;

- Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 04.05.2012 privind administrația publică de specialitate.

Acte normative în domeniul de specialitate pentru funcția de:

Specialist superior al Direcției administrare rezerve materiale de stat:

- Legea nr. 104/2020 privind rezervele de stat şi de mobilizare;

- Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;

- Legea nr. 1491 din 28.11.2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova;

- Hotărîrea Guvernului nr. 946 din 03.10.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale.

- Hotărîrea de Guvern nr. 128/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rezervele cerealiere de stat