Specialist superior , Direcția cooperare internațională și dezvoltare durabilă

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
Data limită de aplicare - 31.05.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu organizațiile internaționale în domeniul cercetării, inovării și dezvoltării a Republicii Moldova la nivel internațional.

Salariul de funcție

De la 7110 Lei (brut) spor lunar 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementează sarcinile Agenției în programele internaționale/ europene la care R.M. este asociată;
 2. Oferă consultanță, instruire și promovează interesele naționale;
 3. Asistă reprezentanții comunității științifice și organizează zile de informare;
 4. Perfectează cu acuratețe rezultatele obținute în participările agenției și comunității științifice în programele internaționale/europene;
 5. Participă la organizarea de concursuri și monitorizare a proiectelor de cercetare internaționale/europene;
 6. Menține evidența proiectelor naționale/europene.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 2. Posedarea limbii de stat;
 3. Deținerea  capacității de exercițiu;
 4. Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limite de vârsta;
 5. Deținerea studiilor superioare;
 6. Lipsa antecedentelor penale nestinse sau în ultimii 5 ani nu a fost destituită din funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pe motive disciplinare;
 7. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 8. Lipsa înscrierilor în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, neinstituirea unei măsuri de ocrotire judiciară.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare: de licență/master în domeniul relații internaționale, relații internaționale economice, științe politice, științe administrative, drept, economie.

Experiență profesională: în domeniul relațiilor internaționale va constitui un avantaj.

Cunoștințe:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea limbii române la nivel avansat (scris/citit/vorbit);
 • cunoașterea limbii engleze obligatoriu (scris/citit/vorbit);
 • abilități de utilizare a calculatorului – Word, Excel, Power Point, internet;

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Copia buletinului de identitate;
  2. Copia carnetului de muncă după caz/curriculumul vitae (CV);
  3. Copiile diplomelor de studii și certificatelor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  4. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  5. Alte documente confirmative la discreția candidatului;
  6. Cazier juridic poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere, în acest caz candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

  Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Codul muncii, Legea nr. 154-XV din 28.03.2003;
 2. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Legea nr. 259-XV  din  15.07.2004;
 3. Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare; 
 4. Legea nr. 158 din 25.02.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 5. Legea nr. 25 din 22.02.2008 cu privire la codul de conduită al funcționarului public;
 6. Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare Orizont Europa;
 7. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;
 8. Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 386 din 17 iunie 2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.