Specialist/ă principal/ă, Direcția tehnologii informaționale

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 12.02.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 

Dezvoltarea, testarea şi implementarea resurselor web de angajare și informare și asigurarea stabilității funcționale a componentelor sistemelor informaționale din gestiune.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Dezvoltarea, testarea şi implementarea resurselor web de angajare și informare.
 2. Asigurarea stabilității funcționale a componentelor sistemelor informaționale din gestiune.
 3. Informarea utilizatorilor despre noile facilității, configurații, tehnologii, produse apărute și a căror utilizare ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor care fac obiectul activității organizației.
 4. Stabilirea soluțiilor, procedurilor și tehnicilor  pentru buna funcționare și corecta utilizare a calculatoarelor, echipamentelor periferice și a celor de comunicații.
 5. Organizarea sesiunilor de instruire a utilizatorilor, corespunzător noilor soluții tehnologice implementate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Studii:

Superioare, de licență sau echivalente în domeniul tehnologii informaționale.

2. Experiență profesională:

1 an de experienţă profesională în domeniu.

3. Cunoștințe:

 • - Cunoștințe în implementarea tehnologiilor informaţionale performante referitoare la dezvoltarea sistemului informaţional;
 • - Cunoștințe în procesul de elaborare a actelor normative ce ţin de dezvoltarea, implementarea şi integrarea sistemelor informaţionale;
 • - Cunoștințe în organizarea instruirilor metodico-practice în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale.

4. Abilități:

Lucru în domeniul sistemelor informatice și tehnologiilor informaționale, asigurarea suportului tehnic, colaborare și comunicare eficientă, lucru în echipă, inițiativă și creativitate în dezvoltarea noilor idei.

5.Atitudini/comportamente:

Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6670 Lei

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Lege nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabiltate;
 • Legea nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 28.03.2017 privind aprobarea cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetica;
 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabiltate.
 • Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.