Specialist , Serviciul evidență și documentare procesaulă a cauzelor  civile, comerciale şi de contencios administrativ - 1 funcție

Curtea de Apel Bălți
Data limită de aplicare - 08.05.2018, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Ţinerea evidenţei şi documentarea procesuală pe dosarele civile, comerciale şi de contencios administrativ;
- Primirea şi înregistrarea electronică a cauzelor civile comerciale şi de contencios administrativ în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;
- Primirea şi înregistrarea manuală a cauzelor în registru şi fişa de evidenţă;
- Întomcirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară;
- Întocmirea notelor informative şi răspunsurilor la interpelările primite spre executare;
- Asigurarea transmiterii dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare   juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Abilităţi de utilizare a computerului;
- experiența profesională nu este necesară

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

-Constituţia  Republicii Moldova;
- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
-  Codul familiei al Republicii Moldova;
- Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
- Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
- Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
- Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
- Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
- Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
- Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014.