Agenția Națională Asistență Socială, specialist principal Direcția financiară și gestionarea mijloacelor Fondului de susținere a populației

Agenția Națională Asistență Socială
Data limită de aplicare - 09.09.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Planificarea și raportarea activității financiare a Agenției Naționale Asistență Socială și instituțiilor publice din gestiune.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Planificarea indicilor bugetari ai Agenției Naționale Asistență Socială și instituțiilor publice din gestiune;
 2. Analizarea, executarea și înaintarea propunerilor de redistribuire a alocațiilor bugetare ale Agenției Naționale Asistență Socială și instituțiilor publice din gestiune;
 3. Participarea la procesul de achiziții publice în corespundere cu funcțiile și sarcinile atribuite în cadrul grupului de lucru pentru achiziții;
 4. Recepționarea și analiza rapoartelor financiare privind executarea bugetului instituțiilor publice din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială;
 5. Monitorizarea și raportarea performanței financiare și nefinanciare a Agenției Naționale Asistență Socială și instituțiilor publice din gestiune;
 6. Elaborarea schemei de încadrare a Agenției Naționale Asistență Socială, colectarea și verificarea schemelor de încadrarea a instituțiilor publice din gestiune.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite, în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică pentru care aplică; 
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 9. nu are interdicția de a ocupa funcţia publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

Se stabilește conform Legii nr. 270/2018

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea contabilității nr. 113/2007;

Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;

Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000;

Legea privind achiziţiile publice nr. 131/2015;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014;

Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială;

Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;

Hotărârea Guvernului nr. 987 /2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

Standardele naționale de contabilitate aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 218/2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar.