Consultant principal Direcția juridică , Direcția juridică

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Data limită de aplicare - 09.06.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței juridice în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în vederea respectării uniforme a cadrului normativ în domeniile de activitate ale ministerului și prin avizarea/efectuarea expertizei juridice la proiectele de acte normative, acte administrative, atât interne, cât și externe.

Salariul de funcție

De la 10130 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Acordarea suportului juridic în activitatea ministerului.

  2. Avizarea proiectelor actelor normative parvenite în cadrul ministerului, elaborate de către alte autorități.

  3. Efectuarea expertizei juridice la proiectele de acte normative, acte administrative cu caracter normativ,  acte administrative cu caracter individual elaborat de subdiviziunile structurale din cadrul aparatului central al ministerului, altor documente interne ale ministerului.

  4. Elaborarea și/sau coordonarea proiectelor contractelor ce urmează a fi încheiate în vederea realizării atribuțiilor funcționale ale ministerului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 •  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul juridic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

 Cunoştinţe:

- cunoașterea legislației  în domeniile de activitate atribuite în competența ministerului;

- cunoașterea legislației administrative, civile, contravenționale, de executare și penale;

- cunoaşterea unei limbi de circulație internațională  ( nivel B1);

- abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

 Abilităţi: -  de analiză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, lucru în echipă, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018

Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Hotărârea Guvernului nr. 1104/1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public