Consultant principal, Direcția politici de buget și asigurări medicale, Direcția politici de buget și asigurări medicale

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 20.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

elaborarea politiciilor aferente normativelor de personal şi salarizării personalului din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. examinarea și avizarea proiectelor de acte normative cu relevanță în domeniul remunerării muncii angajaților instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;
 2. studierea practicilor internaţionale în domeniul remunerării muncii angajaților instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în scopul perfecţionării cadrului normativ în domeniu;
 3. elaborarea instrumentelor pentru colectarea și analiza informațiilor privind cheltuielile de personal  ale instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;
 4. monitorizarea și evaluarea implementării politicilor în domeniul planificării și aprobării normativelor de personal ale instituțiilor/autorităților publice din subordine în conformitate cu organigrama instituției;
 5. asigurarea suportului metodologic prestatorilor de servicii medicale în procesul de implementare a politicilor și cadrului normativ în domeniul remunerării muncii angajaților instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și a politicilor în domeniul planificării și aprobării normativelor de personal pentru instituțiile/autoritățile publice din subordine.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economiei;

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

      1.  

Legea nr.411/1995 ocrotirii sănătății;

Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;

Legea salarizării nr.847/2002;

Legea nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;

Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Codul muncii nr.154/2003;

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății;

Hotărârea Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.100/2008 „Cu privire la normativele de personal medical”.

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.95/2012 „Cu privire la normativele de personal în instituţiile medico-sanitare publice spitaliceşti”;

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1086/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de sănătate”;

Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.29/21 din 22.01.2021 ”Privind aprobarea formularului Devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) și a normelor metodologice de elaborare a acestuia și gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.