Consultant principal, Serviciul învățare pe tot parcursul vieții

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 21.12.2021, 15:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuție la realizarea obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea și implementarea politicilor statului în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și asigurarea unui sistem eficient de evaluare a cadrelor didactice/manageriale, racordat la standardele naționale și internaționale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

l. Elaborarea proiectelor de acte normative, programelor, strategiilor, recomandărilor metodologice in domeniul învățării pe tot parcursul vieții;

2. Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reglementarea procesului de formare profesională continua a cadrelor didactice și manageriale/instructorilor: norme metodologice privind elaborarea programelor de formare profesională continuă, norme privind recalificarea profesională ș.a.

3. Examinarea și coordonarea programelor de formare profesională a cadrelor didactice și manageriale, planurilor de studii propuse de către instituțiile prestatoare de servicii de formare continuă;

4. Organizarea procesului de dezvoltare profesională și elaborarea procedurilor de evaluare a performanțelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale în vederea conferirii/ confirmării gradelor didactice și manageriale;

5. Monitorizarea implementării actelor normative, precum și analiza, evaluarea și prelucrarea datelor în domeniul atestării.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:
Superioare de licență, preferabil în domeniul științe ale educației.

Stagii de perfecționare profesională în domeniul învățământului, formării continue, administrației publice, managementului.

Deținerea gradelor didactice/științifico-didactice constituie un avantaj.


Experienţă profesională: 2 ani experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: 
-          cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ naţional şi internaţional în domeniu;
-          cunoştinţe în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, formării continue și atestării cadrelor didactice/manageriale, precum și practicilor pozitive în domeniu;
-          cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);  
-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.                

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrearea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9070 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

 

Acte normative în domeniul de specialitate

 

Hotărârea Guvernului nr. 193/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților

Hotărârea Guvernului nr.  616/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității  în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă

Metodologia de elaborare a programelor și curriculum-ului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții, aprobată prin Ordinul MECC nr. 70/2019

Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice, aprobată prin Ordinul MECC nr. 92/2019

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1091/2020

Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin Ordinul ME nr. 454/2012