Consultant principal, Direcția politici în domeniile cercetării și inovării

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 16.11.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale ministerului prin elaborarea, dezvoltarea, monitorizarea implementării legislației/documentelor de politici din domeniile cercetării și inovării.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

l. Elaborarea documentelor de politici publice, a actelor normative și de reglementări in domeniile cercetării și inovării.

2. Asigurarea colaborării la nivel european in domeniile cercetării și inovării și promovarea măsurilor de extindere a cooperării internaționale.

3. Monitorizarea și promovarea procesului de descoperire antreprenorială și a specializării inteligente;

4. Elaborarea, coordonarea și monitorizarea implementării cadrului normativ privind studiile superioare de doctorat, ciclul III.

5. Monitorizarea și promovarea activităților din domeniile cercetării și inovării ale instituțiilor din subordine.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:
Superioare de licență sau echivalente.

Experienţă profesională: 2 ani experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: 
-          cunoaşterea legislației în domeniul de competență;

-         cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1), limba engleză (obligator);  
-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-          titlul științific și/sau științifică-didactic constituie un avantaj.                

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10130 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

 Acte normative în domeniul de specialitate

Codul cu privire la știință și inovare nr.259/2004

Acordul dintre Republica Moldova, pe de o parte și Uniunea Europeană, pe de altă parte privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene Orizont Europa - programul-cadru pentru cercetare și inovare, ratificat prin Legea nr. 193/2021

Hotărârea Guvernului nr.1007/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

Hotărârea Guvernului nr.497/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de conferire şi confirmare a titlurilor științifice

Hotărârea Guvernului nr. 381/2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia

Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării

Hotărârea Guvernului nr.53/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării

meniile cercetării și inovării