Consultant principal , Direcția coordonare politici publice și integrare europeană

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 10.06.2024, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participarea la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniu în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene și monitorizarea implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.  Generalizarea și analiza propunerilor subdiviziunilor structurale ale aparatului central al ministerului și structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerului pentru Strategia națională de dezvoltare, Planul național de dezvoltare, Planul anual al Guvernului, Cadrul bugetar pe termen mediu, pentru prezentarea acestora conform cerințelor stabilite de Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor;

2.  Asigurarea elaborării Planului anual al ministerului în baza propunerilor subdiviziunilor structurale ale aparatului central al ministerului și conform prevederilor documentelor de politici publice și ale documentelor de planificare aprobate sau aflate în proces de elaborare/aprobare, precum și publicarea acestuia pe pagina web oficială a ministerului;

3.  Monitorizarea și generalizarea rezultatelor implementării documentelor de politici realizate de minister;

4.   Oferirea suportului metodologic aferent procesului de elaborare de către subdiviziunile structurale ale aparatului central al ministerului a documentelor de politici publice, conform domeniilor de activitate și funcțiilor atribuite în competența ministerului;

5.   Coordonarea procesului de elaborare a politicilor publice în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene și monitorizarea implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană;

6.    Examinarea concluziilor/recomandărilor din cadrul evaluărilor/analizelor impactului documentelor de politici publice elaborate conform domeniilor de activitate atribuite în competența ministerului și integrarea acestora, după caz, în următorul ciclu de modificare/elaborare a cadrului de politici publice.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare în domeniul dreptului, relații internaționale, economiei, medicinei, științelor politice, administrării publice.

Experienţă profesională:

1,5 ani de experienţă profesională în domeniu ;

cunoașterea limbii engleze (nivel B2).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative ;

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional ;

Hotărârea Guvernului nr.148/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății ;

Hotărârea Guvernului nr.462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii coordonare politici publice și integrare europeană din cadrul aparatului central al ministerului ;

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice ;

Hotărârea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ;

Hotărârea Guvernului nr. 387/2023 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate „Sănătate 2030”.