Direcţia achiziții publice și patrimoniu Specialist principal (responsabil de domeniul securitătii și sănătate în muncă) – 1 unitate , Direcția achiziții publice și patrimoniu

Inspectoratul Național de Probațiune
Data limită de aplicare - 16.06.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea măsurilor de protecți a securității și sănătății angajaților organelor de probațiune, paza obiectelor, reparațiile curente și capitale

Salariul de funcție

De la 6670 Lei (brut) Legea 270/2018

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea măsurilor necesare pentru protecția securității și sănătății angajaților organelor de probațiune la locul de muncă.
 2. Constatarea și înlăturarea încălcărilor cu privire la respectarea și aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
 3. Instruirea introductiv-generală (și alte tipuri de instruiri) în domeniul securității și sănătății în muncă a angajaților organelor de probațiune.
 4. Asigurarea sediilor organelor de probațiune cu servicii pază și securitate antiincendiară.
 5. Întocmirea actelor necesare privind evidența imobilelor aflate în administrarea Inspectoratului National de Probațiune.
 6. Asigurarea proceselor de efectuare a lucrărilor de întreținere și reparație a spațiilor aflate în proprietatea și administrarea Inspectoratului Național de Probațiune;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Studii: Superioare, de licenţă în domeniul securității și protecției muncii, administrare publică, drept, tehnic.
 
Experienţă profesională: -1 an experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • - formularul de participare (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin HG nr.201/2009);

   - copia buletinului de identitate;

   - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

   - documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative, certificat  cu privire la muncă în cadrul unităţilor, conform art. 67 din Codul Muncii);

   - copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

   - copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

   - certificatul medical;

   - cazierul judiciar;

   -  dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).

   - copia permisului de conducere categoria B.

   - documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

   NOTA: Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele care atestă experiența profesională pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

link: http://probatiune.gov.md/menu/cadrul-legal

 Acte legislative și normative naționale:

1.  Legea cu privire la probațiune.
2. Legea cu privire la funcția publică.

Acte normative:

1. Hotărîrea de Guvern nr. 827 /2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune.

2. Hotărîrea Guvernului Nr. 1322/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
monitorizarea electronică a persoanelor.

3. Instrucțiunile privind apărarea împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 132 din 08.07.2019

4. Instrucțiunile privind securitatea și sănătatea în muncă aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 133 din 08.07.2019