Inspector superior, Secția controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor, Orhei (cu raza de acoperire și a raionului Rezina) cu sediul mun.Orhei str. Negruzzi,89

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 31.05.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Efectuarea supravegherii și controlului de Stat asupra respectării legislației în vigoare privind gestionarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, cu raza de activitate în limitele teritoriale ale raionului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea controalelor planificate privind gestionarea produselor de uz fitosanitar si a fertilizanților.

 2.  Monitorizarea  utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților de către agenții economici, precum și prezentarea de către aceștea a informației necesare despre aceste activități, Direcției protecția plantelor.

 3. Supravegherea  şi controlul aplicării utilajului tehnologic, inclusiv specializat la utilizarea, fabricarea, ambalarea şi reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților

 4.  Acordarea asistenției metodologice persoanelor juridice și fizice privind manipularea produselor și aplicarea tratamentelor cu prodeuse de uz fitosanitar.    

 5. Recepționarea,  analiza, sistematizarea şi generalizarea rapoartelor privind acțiunile de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, derularea măsurilor de protecție, stocul şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților de la beneficiarii funciari.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile agronomie, preferabil în domeniul protecției plantelor..

Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Abilități: abilități de lucru cu informația, utilizare a computerului, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare a situațiilor de conflict, comunicare eficientă, negociere, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect fată de oameni,  spirit de inițiativă,  diplomație receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, rezistență la stres,  tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Certificat de recunoaștere și echivalare a diplomei de studii, după caz.

  Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Formularul de participare, Declarația pe propria răspundere  și Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , plasate pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md, rubrica: funcții vacante, Modulul: funcții publice vacante.

  Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6590 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr 25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82/2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

 • Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Legea nr. 68/2013 despre semințe;
 • Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;
 • Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător ;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație ;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 600/2018  cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 557/2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuare în scopul recunoașterii zonelor protejate din R. Moldova și a Normei de circulație a anumitor plante, produse vegetale sau a unor obiecte printr-o zonă protejată;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 558/2011privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în R. Moldova a unor organisme de carantină;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 594/2011 cu privire la aprobarea Cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pe teritoriul R. Moldova;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 90/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea.
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 • Codul de Executare al Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova;
 • Codul de Procedură Civilă al Republicii  Moldova;
 • Codul Contravențional al Republicii  Moldova.