Specialist principal, Serviciul evidență contabilă și juridică, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Orhei (cu raza de acoperire și a raionului Rezina), cu sediul în or. Orhei, str. Negruzzi 89

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 10.12.2021, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea aplicării şi respectării legislaţiei în vigoare, asigurarea implementării procedurilor de personal, exercitarea controlului asupra respectării sistemului unic al lucrărilor de secretariat pentru obţinerea unei activităţi eficiente a Direcției. Asigurarea implementării Sistemului de Management al Calității în Direcție.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

1. Asigurarea juridică а activității subdiviziunii privind aplicarea соnformă а legislației, inclusiv а modificărilor efectuate in legislație, cu informarea conducătorului și persoanelor vizate;

2. Reprezentarea intereselor Agenției in instanțele de judecată, оrgаnеlе administrației publice și asociațiile| obștești în рrоblеmе juridice și ținerea dosarelor (civile,| contraventionale, etc.);

3. Asigurarea managementului personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, implementarea procedurilor de personal, elaborarea actelor administrative și asigurarea activității comisiilor privind gestiunea personalului;

4. Gestionarea și evidența corespondenței de intrare și ieșire în teritoriu:

5. Urmărirea modificărilor  efectuate in legislație și informarea conducătorului și persoanele vizate;

6. Asigurarea transmiterii dării de seamă cu privire lа procesele contravenționale, рînă la data de 05 а fiecărei luni pentru luna precedentă;

7. Asigurarea implementării Sistemului de Management al Calității in subdiviziuni.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului.

Experienţă profesională:  1 an experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învățământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5600 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate.

Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;

Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legii nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;

Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară;

Legea nr. 306/2018 privind produsele alimentare;

Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți;

Legea nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar;

Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

Hotărârea Guvernului nr. 464/2018  pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;

Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene;

Hotărârea Guvernului nr. 1714/2002 cu privire la serviciu juridic al autorităților administrației publice.

Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.116/2018;.

Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985/2002;

Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.