ofiţer de investigaţii al Direcţiei nr.1 în cadrul Direcţiei generale asigurare operativă

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 29.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea tehnică a măsurilor speciale de investigații.

Salariul de funcție

De la 13050 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Desfășurarea nemijlocită a activității de descoperire a infracțiunilor, în special a celor de competența Centrului, reieșind din specificul de activitate a direcției şi liniile patronate, cu aplicarea tacticilor, forțelor, mijloacelor şi măsurilor speciale de investigație;

2. Asigurarea cu tehnică specială a măsurilor speciale de investigații şi acțiunilor de urmărire penală;

3. Întreprinderea măsurilor de contracarare a scurgerii de informații;

4. Asigurarea funcționării şi a perfecționării mijloacelor de telecomunicații, tehnicii de calcul şi tehnicii speciale ale Centrului cu respectarea tehnicii securității;

5.  Acordarea suportului tehnico-criminalistic (mijloacelor și tehnologiilor informaționale), informațional a măsurilor speciale de investigație şi acțiunilor de urmărire penală:

6.  Efectuarea serviciului diurn (24/24) în cadrul Centrului în cadrul grupei operative conform graficului aprobat, precum și participarea la desfășurarea acțiunilor speciale în sediile clădirilor instituției sau adiacentului acestora (acțiuni antiteror, situații excepționale, etc.)

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Dosarul de participare va fi depus la sediul CNA sau e-mail: concurs@cna.md

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;

Studii: Superioare tehnice, juridice.

Experienţă profesională: experiența profesională va constitui un avantaj.

Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea activităţii speciale de investigaţii;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de cetăţeni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică: https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) poate fi înlocuit (vezi varianta electronică: : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf

  - cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

- Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
- Legea integrităţii nr.82/2017;
- Legea Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003;
- Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigaţii;
- Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;

- Legea nr. 241/2007 comunicațiilor electronice

-  Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
 - Hotărârea Parlamentului nr.185/2022, cu privire la aprobarea Codului deontologic al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie.

Surse de informare: 

- www.cna.md 

- www.legis.md