Șef Direcție , Direcția coordonare politici publice și integrare europeană

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 10.06.2024, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea procesului de elaborare a politicilor publice în domeniu în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene și monitorizarea implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană.

Salariul de funcție

De la 26400 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Coordonarea procesului de elaborare a politicilor publice în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene și monitorizarea implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană;

2. Asigurarea comunicării cu serviciile similare din cadrul Comisiei Europene și a altor instituții ale Uniunii Europene conform domeniilor de activitate atribuite în competența ministerului;

3. Coordonarea și realizarea procesului de planificare în cadrul ministerului în corelare cu Strategia națională de dezvoltare, Programul de activitate al Guvernului, cadrul bugetar pe termen mediu, precum și cu angajamentele internaționale asumate de către Republica Moldova;

4. Coordonarea și realizarea procesului de stabilire a priorităților de politici publice sectoriale, corelate cu volumul resurselor bugetare estimate, conform domeniilor de activitate atribuite ministerului;

5. Asigurarea și coordonarea procesului de monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice și a documentelor de planificare;

6. Asigurarea examinării concluziilor/recomandărilor din cadrul analizalor ex-ante,     ex-post, rapoartele de progres și rapoartele de evaluare a impactului documentelor de politici publice elaborate conform domeniilor de activitate atribuite în competența ministerului și integrarea acestora, după caz, în următorul ciclu de modificare/elaborare a cadrului de politici publice;

7. Asigurarea managementului direcției și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă în domeniul dreptului, relații internaționale, economiei, sănătate publică, medicinei, științelor politice, administrării publice.

Experienţă profesională:

3 ani de experienţă profesională în domeniu, preferabil în serviciul public;

cunoașterea obligatorie a limbii engleze (nivel B2).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional ;

Legea nr.112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;

Hotărârea Guvernului nr.180/2024 cu privire la mecanismul de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere în cadrul acestui proces;

Hotărârea Guvernului nr.462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii coordonare politici publice și integrare europeană din cadrul aparatului central al ministerului ;

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice ;

Hotărârea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ;

Hotărârea Guvernului nr. 387/2023 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate „Sănătate 2030”.