Șef secție , Secția asistență juridică

Pretura sectorului Centru
Data limită de aplicare - 20.03.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigură respectarea cadrului legal în activitatea Preturii, reprezintă interesele Preturii în organele de drept, monitorizează activitatea funcționarilor Secției.

Salariul de funcție

De la 11660 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea activității Secției asistență juridică;

 2. Asigurarea legalității proiectelor dispozițiilor, actelor normative, documentelor, contractelor elaborate de pretură;Acordarea consultațiilor,

 3. asistenței juridice, metodologice subdiviziunilor preturii. Participarea la comisii, grupuri de lucru constituie în cadrul preturii, cât în alte comisii la solicitare;

 4. Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor Pretorului și ale Preturii, în baza procurii, în instanțele judecătorești și alte organe de drept;

 5. Contribuirea la fortificarea sistemului CIM (Control Intern Managerial) prin realizarea  misiunii și a obiectivelor strategice ale Preturii;

 6.  

  Realizarea acțiunilor asociate recomandărilor de audit, conform competențelor Secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

- superioare sau postuniversitare în domeniul juridic;

Experiență profesională:

- experiența profesională constituie un avantaj;

Cunoștințe:

- cunoașterea legislaţiei în vigoare în domeniul administraţiei publice locale;

- cunoștințe teoretice și practice în domeniile de competență ale Secției;

- cunoașterea limbii de stat la nivel avansat;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități:

- abilități de lucru cu documentele, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, calități etico-morale și psihologice;

- aplică proceduri, metode și tehnici profesionale adecvate domeniului de competență;

- realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

- după caz, necesită supervizare din partea superiorului.

Atitudini:

Respect față de oameni, integritate profesională, comportament etic, responsabilitate, disciplină, loialitate, spirit de inițiativă, creativitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, flexibilitate, punctualitate, diplomație, rezistentă la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul penal al RM;
 • Codul de procedură penală al RM;
 • Codul administrativ al RM;
 • Codul civil al RM;
 • Codul de procedură civilă al RM;
 • Legea nr. 148 din 09.06.2023 „Privind accesul la informaţiile de interes public”;
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrității instituționale";
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 • Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 115 din 28.02.1996 „ Pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova”;
 • Anexa nr. 1 la Decizia CMC nr.4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.