Șef Serviciu evidență contabilă, contabil-șef, Serviciul evidență contabilă și juridică, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Hîncești (cu raza de acoperire și a raionului Ialoveni), cu sediul mun. Hîncești, str..Grădinilor 3

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 15.11.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea ținerii evidenței contabile în cadrul subdiviziunii teritoriale în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează  domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1.  Coordonarea activității serviciului și asigurarea respectării prevederilor cadrului normativ și procedurilor relevante procesului financiar-contabil;
 2.  Elaborarea propunirileo de buget, dezagregarea bugetului aprobat, monitorizarea permanentă a execuției bugetare pe programe și asigurarea utilizării alocațiilor bugetare conform Legii Bugetului de Stat pentru anul de gestiune;
 3.  Asigurarea aplicării conforme a aplicării legislației de domeniul asigurării integrității bunurilor subdiviziunii teritoriale;
 4.  Monitorizarea și raportarea performanței financiare, precum și întocmirea rapoartelor financiare, statictice,altor rapoarte ale instituției;
 5.  Organizarea și ținerea la zi a contabilității și evidenței decontărilor cu personalul sundiviziunii teritoriale.Asigurarea controlului asupra corectitudinii întocmirii schemei de încadrare a DTSA;.
 6.  Asigurarea respectării prevederilor cadrului normativ și procedurilor relevante procesului evidenței și  monitorizarea executării contractelor de achiziții publice;
 7. Să acorde asistență metodologică și informațională persoanelor juridice și persoanelor fizice din teritoriu deservit.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: studii superioare  de licență sau echivalente, în domeniu, preferabil deținerea permisului de conducere.

Experienţă profesională:  1 an experiență profesională  în domeniu, preferabil experiență în domeniul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă.
  • Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere cît și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă le accesați de pe pagina oficială web ANSA: www.ansa.gov.md, Rubrica: Funcții vacante, Modulul: Funcții publice vacante.
  • Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației i și Cercetării al Republicii Moldova.
  • Dosarele incomplete, sau depuse după data limită de depunere a dosarelor nu vor fi examinate

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8120 Lei

Bibliografia concursului

             Bibliografie:

      ·     Constiuția Republicii Moldova

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate:

      ·     Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

      ·     Legea nr. 25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.

      ·     Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale..

      ·     Legea integrității nr. 82/2017

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Legea contabilității nr. 113/2007;
 2. Legea  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018;
 3. Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugerat- fiscale;
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punera în aplicarea a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 5. Hotărirea Guvernului nr. 90/2019 cu privire la parobarea  Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum  și a Nomenclatorului serviciilor prestate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea;
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 941/2020 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe;
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019 cu privire  la aplicarea echipamentlor de casă și de control la efectuarea decontărilor;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 764/1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia  națională a RMoldova.
 9. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118/2017 cu privire la aprobarea formuylarului tipizat de documente primare cu regim special „Factura fiscală”;
 10. Ordinul Ministerului Finațelor nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de contri contabile în sitemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sitemul bugetar;
 11. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de inventariere;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 600 din  27.06.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 13. Codul Fiscal al RM.