Șef serviciu evidență contabilă, contabil-șef , Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Sportivă,2

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 14.01.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea ținerii evidenței contabile în cadrul subdiviziunii teritoriale în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv .

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Coordonarea activității serviciului și asigurarea respectării  prevederilor cadrului normativ şi procedurilor relevante procesului   financiar – contabil.
  2. Elaborarea propunerilor de buget, dezagregarea bugetului aprobat, monitorizarea permanentă a execuției bugetare pe programe și asigurarea utilizării alocațiilor bugetare conform  Legii Bugetului de Stat pentru anul de gestiune.
  3. Asigurarea aplicării conforme a aplicării legislaţiei în domeniul asigurării integrității bunurilor subdiviziunii teritoriale,
  4.    Monitorizarea și raportarea performanței financiare, precum și întocmirea rapoartelor financiare, statistice, altor rapoarte ale instituției.
  1. Organizarea și ținerea la zi a contabilității  și evidenței decontărilor cu personalul subdiviziunii teritoriale. Asigurarea controlului asupra corectitudinii întocmirii schemei de încadrare a DTSA;
  1. Asigurarea respectării  prevederilor cadrului normativ și procedurilor relevante procesului  evidenței și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii : superioare, de licență sau echivalente în domeniu. Cursuri de perfecționare în domeniu .

Experiență profesională. minimum 1 an în domeniul  finanțe și buget

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificat de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării, după caz

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7670 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

- Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

 

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 • Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale;
 • Legea nr. 90 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea;
 •  Hotărârea  Guvernului nr. 338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale;
 • Hotărârea  Guvernului nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor;
 • Hotărârea  Guvernului nr. 764 din 25.11.1092 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova;
 • Hotărârea  Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea  Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118  din 28.08.2017  cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216  din 28.12.2015  cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012  cu privire la aprobarea Regulamentului de inventariere;
 • Codul Fiscal.