Specialist principal, Serviciul evidență contabilă și juridică, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor municipiul Bălți, cu sediul mun. Bălți, str. Sportivă, 2

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 30.09.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Directiei, privind aplicarea conforma a legislatiei,inclusiv a modificarilor efectuate in legislatie. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea juridica a activitatii subdiviziunii privind aplicarea conforma a legislatiei, inclusiv a modificarilor efectuate in legislatie cu informarea conducatorului si persoanelor vizate;
 2. Reprezentarea intereselor Directiei in instantele de judecata, organele administratiei publice si asociatiile obstesti in probleme juridice si tinerea dosarelor(civile,contraventionale,etc.);
 3. Gestionarea și evidența corespondenței de intrare și ieșire în cadrul Direcției;
 4. Urmarirea modificarilor efectuate in legislație si informeaza conducatorul si persoanele vizate;
 5. Asigurarea transmiterii darii de seamă cu privire la procesele-verbale cu privire la contravenții;
 6. Asigurarea implementarii Sistemului de Management al Calitatii in subdiviziune.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: Studii superioare de licenţă sau echivalentă, în domeniul dreptului.

Experiență profesională: 1 an experiență profesională în domeniul dreptului, preferabil experienţă în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, abilităţi de utilizare a computerului, luare a deciziilor, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționarea de probleme, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante, accesat de pe pagina oficială web ANSA: www.ansa.gov.md, Modulul: Funcții publice vacante.

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățămînt acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de Ministerul Educației și Cercetării, după caz.

  Dosarele incomplete sau transmise după data limită de depunere a dosarelor nu vor fi examinate. 

   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5930 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legislația în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
 • Legea integrității  nr. 82/2017.

      ·     Legislația în domeniul de specialitate:

-          Legea nr. 306/2018 privind produsele alimentare;

-          Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;

-          Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;

-          Legea nr. 131/2015  privind achiziţiile publice;

-          Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;

-          Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

-          Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificare conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor.

-          Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

-          Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

-          Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

-          Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la  organizarea şi funcţionarea                    Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;

-          Hotărârea Guvernului nr. 767/2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din                     23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale;

-          Hotărârea Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind                 ținerea Registrului de stat al controalelor;

-          Codul Civil al Republicii Moldova.

-          Codul de Procedură civilă al Republicii Moldova;

-          Codul Muncii al Republicii Moldova;

-          Codul Administrativ al Republicii Moldova;

-          Codul Contravențional al Republicii Moldova;

-          Codul de Executare al Republicii Moldova.