Specialist principal Direcția financiară și gestionarea mijloacelor Fondului de susținere a populației

Agenția Națională Asistență Socială
Data limită de aplicare - 17.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea evidenței contabile în cadrul Agenției  Naționale Asistență Socială și calcularea plăților salariale ale angajaților.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Ținerea evidenței contabile și executarea tranzacțiilor financiare ale Agenției;
 2. Calcularea și achitarea salariilor, îndemnizațiilor și altor plăți angajaților autorității;
 3. Ținerea evidenței decontărilor cu personalul, inclusiv cu titularii de avans ai autorității;
 4. Ținerea evidenței activelor nefinanciare, formularelor de strictă evidență și alte valori și documente bănești;
 5. Asigurarea evidenței decontărilor cu debitorii și creditorii;
 6. Întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale și anuale prevăzute de cadrul normativ în domeniu.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.

Experiența profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu, preferabil în serviciul public. 

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, planificare, comunicare.

Atitudini necesare: profesionalism, responsabilitate, corectitudine, respect, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Cunoştinţe generale necesare:

Cunoaşterea limbii de stat și a unei limbi de circulație internațională la nivelul B1;

Capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Bibliografia concursului

 

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea contabilității nr. 113/2007;

Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială;

Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.