Specialist principal, Direcția financiară și gestionarea mijloacelor Fondului de susținere a populației

Agenția Națională Asistență Socială
Data limită de aplicare - 17.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, a pachetului minim de servicii sociale și compensarea parțială a cheltuielilor pentru transportarea corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova de peste hotarele țării

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea transferurilor mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și pachetului minim de servicii sociale;
 2. Asigurarea perfectării și prezentării către prestatorul de servicii de plată a listei beneficiarilor de plăți;
 3. Examinarea dosarelor privind compensația parțială a cheltuielilor pentru transportarea corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova de peste hotarele țării;
 4. Asigurarea evidenței contabile și statistice a beneficiarilor de plăți, cu specificarea categoriilor și sumelor acordate;
 5. Verificarea și generalizarea rapoartelor lunare privind utilizarea mijloacelor financiare pentru finanțarea serviciilor incluse în pachetul minim de servicii sociale parvenite de la autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea;
 6. Întocmirea lunară a rapoartelor cu privire la utilizarea mijloacelor financiare pentru achitarea ajutorului material anual/compensației parțiale a cheltuielilor;
 7. Întocmirea trimestrială a rapoartelor cu privire la utilizarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a populației.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.

 

Experiența profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu, preferabil în serviciul public. 

 

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, planificare, comunicare.

 

 • Atitudini necesare: profesionalism, responsabilitate, corectitudine, respect, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
 • Cunoştinţe generale necesare: cunoaşterea limbii de stat și a unei limbi de circulație internațională la nivelul B1;
 • Capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea fondului de susținere a populației nr. 827/2000;

Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale;

Legea contabilității nr. 113/2007;

Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014;

Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială;

Hotărârea Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulament cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual;

Hotărârea Guvernului nr. 800/2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual.