Specialist principal în cadrul Serviciului tehnologia informației și comunicațiilor, Direcția management instituțional

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Data limită de aplicare - 21.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Administrarea şi configurarea stemelor informationale în cadrul MAE IE și MDOC

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea actelor normative, revizuirea periodică a acestora, conform domeniului de competentă;

2. Instalare, configurare şi administrarea serverelor bazate pe sisteme de operare Microsoft;

3. Administrare şi configurara Microsoft Domain Controller;

4. Gestionarea și administrarea utilizatorilor în Active Directory și Microsoft 365 (crearea şi administrarea utilizatorilor, calculatoarelor, grupurilor, drepturile şi permisiunile utilizatorilor, aplicarea de politici de grup şi politici de securitate etc.);

5. Gestionarea și administrarea serviciilor Microsft 365, sistem de protecție Cloud Security, Microsoft Defender, Teams, Sharepoint, Onedrive ș.a.;

6. Instalarea, conectarea şi configurarea staţiilor de lucru cu Microsoft Windows 10 şi a pachetelor Microsoft Office 2019 şi superior;

7. Gestionarea şi administrarea reţelelor LAN, vLAN, WAN şi WiFi;

8. Gestionarea şi administrarea reţelelor VPN;

9. Gestionarea sălilor de şedinţe şi echipamentelor implicate în proces;

10. Oferirea suportului informativ şi asistenţă tehnică colaboratorilor din cadrul ministerului şi misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare aflate în străinătate;

11. Participarea la elaborarea caietelor de sarcini.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Cunoaşterea limbii române. Cunoașterea limbii engleze (nivel mediu, prezentarea certificatelor şi/sau adeverinţelor de confirmare este obligatorie).

Cunoştinţe:

1. Cunoştinţe în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei;

2. Cunoştinţe de bază în networking, switching şi routing: DHCP, DNS, NAT, VLan, Wireless, Firewall, VPN, SIP, etc.;

3. Cunoştinţe de bază în soluțiile Microsoft: Windows Server, HyperV, Active Directory, GPO, DNS, Exchange, File Sharing, etc.;

4. Cunoştinţe de bază în soluțiile Microsoft de tip Cloud: Azure Active Directory, Office 365, Sharepoint, Teams, Onedrive.

5. Cunoştinţe de bază în Clustering şi VDI.

 

Experienţă profesională: 01 an în domeniul de referinţă.

Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată).

Abilităţi: Seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, viteză de reacţie, capacitate de comunicare etc.);

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, auto-perfecţionare profesională continuă, spirit de iniţiativă şi de echipă, creativitate, flexibilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  1) CV-ul (Europass);

  2) ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

Legi ale Republicii Moldova

· Legea nr. 761/2001 privind serviciul diplomatic;

· Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

· Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

· Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

· Legea nr 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale;

· Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Acte normative

· Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2017;

· Regulamentul privind ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 201/2009;

· Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 133/2011.

Acte normative în domeniul de specialitate

· Regulamentul privind aprobarea cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2017;

· Regulamentul privind strategia națională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2013;

· Legea nr 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.

Bibliografie:

· NetworkAssociateRouting&Switching;

· Networking Fundamentals;

· Windows Server Administration Fundamentals;

· Security Fundamentals;

· Installation, Storage, andComputewith Windows Server;

· Networkingwith Windows Server;

· Identitywith Windows Server;

· InstallingandConfiguring Windows Server;

· Administering Windows Server;

· ConfiguringAdvanced Windows Server Services;

Resurse internet recomandate: · http://dnt.md/cisco/cisco-ccna-routing-switching-rs · http://www.aitech.md/%D1%81ourses.html · https://technet.microsoft.com/en-us/