specialist principal Serviciul resurse umane

Agenția Națională Asistență Socială
Data limită de aplicare - 17.10.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea eficientă a politicilor și procedurilor de personal în vederea realizării optime a obiectivelor autorității publice

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea politicilor de personal în autoritatea publică;
 2. Elaborarea statului de personal și schemei de încadrare;
 3. Desfășurarea activității de recrutare, selectare, angajare a personalului;
 4. Elaborarea și monitorizarea implementării planului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici;
 5. Consultarea conducerii și angajaților instituțiilor din subordine privind gestionarea resurselor umane;
 6. Organizarea procedurilor de integrare a funcționarilor publici numiți în autoritatea publică;
 7. Examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor, interpelărilor ce țin de competența Serviciului, parvenite în adresa Agenției Naționale Asistență Socială. 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Cunoştinţe generale necesare:

Cunoaşterea limbii de stat și a unei limbi de circulație internațională la nivelul B1;

Capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, planificare, comunicare.

Atitudini necesare: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, planificare, comunicare.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

conform Legii nr. 270/2018

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea 155/2011 pentru aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice;

Legea nr. 289/2004 privind îndemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații sociale;

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului muncii și protecției sociale nr. 11/2021;

Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a îndemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă;

Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaţilor”;

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 218/2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar;

Ghidul pentru persoanele responsabile de gestionarea registrului electronic al subiecților declarării din cadrul instituțiilor publice poate fi accesat aici: https://ani.md/sites/default/files/Ghidul1.pdf)