Specialist principal , Direcția implementare politici și programe de tineret

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret
Data limită de aplicare - 27.11.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret prin executarea programelor şi proiectelor în domeniul tineret derivate din necesităţile de dezvoltare ale tinerilor din Republica Moldova.

Salariul de funcție

De la 7970 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Contribuirea la implementarea programelor de tineret, desfășurarea activităților orientate spre dezvoltarea multilaterală a tinerilor;

2. Asigurarea procesului de organizare și desfășurare a concursurilor de finanțare a organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă, precum și asigură monitorizarea și evaluarea proiectelor de tineret finanțate;

3. Acordarea asistenței informaționale şi de consultanță specialiștilor de tineret în procesul realizării programelor şi activităților de tineret la nivel local şi național;

4. Elaborarea conceptelor activităților de tineret şi inițierea proiectelor în scopul susținerii tinerilor în procesul de participare la viața social - economică  şi organizare;

5. Participarea la dezvoltarea și susținerea programelor privind realizarea stagiilor de practică pentru tineri în sectorul public şi cel privat.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

Superioare și/sau masterat în domeniile administrație publică, drept, științe ale educației (pedagogie), sociologie, asistență socială, psihologie, relații internaționale.

Experiență profesională: 1 (un) an în domeniul administrație publică sau tineret.

Cunoștințe:

- cunoaşterea politicii de tineret şi a programelor de tineret, precum şi a practicilor naționale și internaționale  pozitive în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (este avantaj);

- abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, Word, Excel, Power Point).

Abilități:

Comunicare eficientă, capacitate de analiză, sinteză a informațiilor, creativitate, lucrul cu informația, abilități de mediere și negociere, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, autoperfecționare, instruire, lucru eficient în echipă și independent, respectarea normelor de etică și conduită profesională (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), operativitate, concentrare, îndemânare etc.

Aptitudini/comportament:

Adaptabilitate la particularitățile situației, responsabilitate pentru realizarea calitativă a atribuțiilor de funcție, respectarea disciplinei de muncă, imparțialitate, dorință spre dezvoltare profesională continuă, flexibilitate, rezistență, atitudine pozitivă, punctualitate, diplomație, respect și tact în relația cu colegii și alte persoane, perseverență, comportament etic, integritate profesională, echilibru emoțional, exigență, spirit critic, spirit practic, încredere în sine, inițiativă de a se informa, organizare personală, atitudine civilizată și corectă cu toate categoriile de persoane cu care vine în contact.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Codul administrativ 116/2018

2. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

4. Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret;

5. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

6. Hotărârea nr. 598/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru  Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret;

7. Hotărârea nr. 347/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului „Capitala Tineretului”.

 

Surse de informare:

www.legis.md;

www.monitorul.gov.md

www. mec.gov.md.