specialist principal , Secția urbanism și arhitectură

Pretura sectorului Botanica
Data limită de aplicare - 19.07.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea respectării legislației în domeniul urbanismului, arhitecturii, construcțiilor și amenajarea teritoriului.

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Examinarea petițiilor și demersurilor cu elaborarea proiectelor de răspuns la ele. Elaborarea proiectelor de acte organizatorice și administrative în domeniile ce ţin de competenţa Secției.
 2. Identificarea construcţiilor neautorizate și întreprinderea  acţiunilor în comun cu organele de resort în domeniul prevenirii şi combaterii lor.
 3. Elaborarea schemelor de amenajare conform competenței.
 4. Constatarea și întocmirea proceselor-verbale în cazul contravențiilor prevăzute de art. 178, 179 din Codul contravențional al Republicii Moldova și transmiterea lor instanțelor de judecată.
 5. Asigurarea executării lucrărilor de demolare/demontare și evacuare a obiectivelor neautorizate.
 6. Acordarea consultanței publicului în cadrul orelor de audienţă în problemele urbanismului şi amenajării teritoriului şi asigurarea examinării cererilor şi petiţiilor în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor.
 • Experienţă profesională: prezintă un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul contravenţional al Republicii Moldova
 • Codul muncii al Republicii Moldova
 • Codul administrativ al Republicii Moldova
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală
 • Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 • Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public
 • Legea nr. 82/2017 integrităţii
 • Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe
 • Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală
 • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
 • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii
 • Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
 • Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău
 • Regulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector.