consultant principal Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului , Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Data limită de aplicare - 12.04.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea politicii statului în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului prin coordonarea procesului de elaborare și implementare a politicilor din acest domeniu în vederea realizării obiectivelor ministrului.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea politicilor (strategiilor, programelor, etc) în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.
 2. Elaborarea și promovarea actelor normative în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.
 3. Participarea la organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Național de Planificare a Teritoriului și asigurarea lucrărilor de secretariat a Consiliului.
 4. Participarea în activitatea comitetelor tehnice pentru normare tehnică în construcții, consiliilor, comisiilor, grupurilor de lucru în care a fost delegat și acordarea consultațiilor asupra documentelor normative ce țin de domeniul de activitate a Direcției.
 5. Elaborarea și prezentarea rapoartelor pe tematicile din domeniul de activitate a Direcției.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor, juridice și/sau administrative.

Cursuri de perfecționare profesională continuă în domeniul: administrației publice, planificare și dezvoltare teritorială, drept urban, managementului calității în construcții.

Experiență profesională: 2 ani experiență profesională în domeniul funcției

Cunoștințe:

Cunoașterea legislației în domeniu;

Cunoașterea politicilor și procedurilor de planificare și organizare a domeniului amenajarea teritoriului, urbanismului și construcțiilor, precum și a practicilor bune în domeniu;

Cunoașterea sistemului calității în construcții;

Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, AutoCad, Outlook, Internet.

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1

Abilități: - de analiză și sinteză, de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor, de monitorizare și evaluare argumentare, gestionare și administrare a informațiilor, perfectare calitativă a rapoartelor, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; inițiativă; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

2. Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

3. Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

4. Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;

5. Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală;

    6.Codul urbanismului și construcțiilor nr.434/2023 (prevederile care sunt în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial)

7. Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

8. Hotărârea Guvernului nr.715/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a Planului de amenajare a teritoriului național;

9. Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

 www.legis.md

www.ednc.gov.md

www.midr.gov.md