SPECIALIST PRINCIPAL (resurse umane) , Direcția juridică și resurse umane

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 10.04.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Formarea și menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de personal în vederea realizării optime a obiectivelor Inspectoratului.

Salariul de funcție

De la 8780 Lei (brut) + trepta de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă în domeniu, spor lunar - 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea politicilor publice și actelor normative, conform domeniilor de competență;
 2. Planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea în Inspectorat a procedurilor de personal;
 3. Elaborarea proiectelor de acte administrative cu privire la personal și la procedurile de personal;
 4. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal şi gestionării resurselor umane în cadrul Inspectoratului;
 5. Organizarea și administrarea procedurii de ocupare a funcțiilor publice vacante prin concurs, asigurarea secretariatului Comisiei pentru ocuparea funcțiilor publice vacante;
 6. Administrarea bazei de date computerizată privind funcțiile publice și funcționarii publici și ținerea evidenței datelor și documentelor cu privire la personalul autorității, tinerea evidenței militare  în Inspectorat, exploatarea registrelor electronice și SIA RFPFP;
 7. Organizarea procesului sistematic şi planificat de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici și a personalului contractual din Inspectorat, precum și ținerea evidenței datelor referitoare la instruire.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul Drept sau managementul resurselor umane.
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul juridic, integrității, managementul resurselor umane.

 

Experiență profesională: cel puțin 1 an în domeniul resurselor umane.

Cunoștințe:

 • legislaţia națională și internațională în domeniu;
 • politici și proceduri în domeniul juridic;
 • management strategic al resurselor umane;
 • politicile şi procedurile eficiente de personal, practicile pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • cunoașterea limbii române la nivel avansat;
 • una din limbile de circulaţie internaţională prezină un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: de a planifica, a organiza, de a lucra cu informaţia, de a comunica eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
 3. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 5. Legea 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcției publice;
 6. Legea 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 8. Legea nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public.
 9. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/