Consultant principal , Secția financiar-administrativă din cadrul Direcției management instituțional

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 12.06.2023, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la eficientizarea activității Ministerului Educației și Cercetării prin asigurarea coordonării activității de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor sectoriale în domeniul patrimoniului, investițiilor și exploatării.

Salariul de funcție

De la 10130 Lei (brut) treapta de salarizare majorată pentru vechime în muncă, spor lunar pentru grad profesional, premii unice

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

l. Elaborarea priorităților in domeniul investițiilor capitale, care servesc drept baza pentru stabilirea limitelor de cheltuieli pentru investiții capitale in contextul elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu;

2. Coordonarea și asigurarea aranjamentelor organizaționale și instituționale necesare in procesul de pregătire și analiză a fezabilității proiectelor, precum și in procesul implementării și monitorizării acestora;

3. Acordarea suportului metodologic instituțiilor subordonate in procesul pregătirii și implementării proiectelor de investiții capitale;

4. Prezentarea spre examinare Ministerului Finanțelor propunerilor de proiecte de investiții capitale și asigurarea documentației de proiect și a altor informații de fundamentare:

5. Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor și raportarea despre performanțele proiectelor de investiții capitale;

6. Examinarea și elaborarea documentației necesare pentru actualizarea portofoliului proiectelor de investiții capitale și reparații capitale;

7. Acordarea asistenței de specialitate personalului administrativ din instituțiile subordonate privind realizarea sarcinilor conform prevederilor CP A.05.01:2015, Regulamentul privind funcțiile beneficiarului in construcții.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalente: inginerie și management în construcții, construcții industriale și civile;
Experienţă profesională:  2 ani de experiență profesională în domeniu;

Cunoștințe: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul construcțiilor și investițiilor capitale;
Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B2);
Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind relucrarea  datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Acte normative în domeniul de specialitate

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018

Codul  funciar al Republicii Moldova nr. 828/1991

Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002

Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții

Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție

Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile

Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

www.legis.md