Atașat în cadrul Direcției, protocol diplomatic de stat

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Data limită de aplicare - 14.11.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea eficientă și orientată spre rezultat a activității în conformitate cu domeniile de competență repartizate.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la organizarea vizitelor în Republica Moldova a demnitarilor străini, la nivel de Șef de Stat, Șef de Guvern și Ministru al afacerilor externe, conform uzanțelor de ceremonial şi protocol diplomatic, în colaborare cu instituțiile naționale competente.

2. Participarea la organizarea ceremoniilor de acreditare a Ambasadorilor străini în Republica Moldova;

3. Examinarea dosarelor și eliberarea cărților speciale de acreditare membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanților organizațiilor internaționale acreditați în Republica Moldova;

4. Procesarea solicitărilor de înregistrare şi radiere a automobilelor în serie specială parvenite de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditați în Republica Moldova.

5. Procesarea solicitărilor membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanților organizațiilor internaționale acreditați în Republica Moldova privind  eliberarea permiselor de port armă și acces în zonele restricționate ale Aeroportului Internațional Chișinău;

5. Coordonarea și organizarea, de comun acord cu serviciile instituțiilor vizate a aspectelor protocolare ale vizitelor peste hotare ale Președintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului și Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

6. Acordarea asistenței protocolare în cadrul ceremoniilor la care participă reprezentanții corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova.

7. Actualizează informației cu referire la protocolul diplomatic de pe pagina electronică a MAEIE.

9. Elaborarea răspunsurilor la solicitările de informații din domeniul de competență a DPDS,  parvenite de la organele administrației publice centrale și locale, misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova, etc.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cunoaşterea  limbii engleze la nivel avansat (B2). Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va fi un avantaj.

Studii: superioare finalizate cu diplomă de licență la instituții de învățământ superior din țară sau străinătate recunoscute de către Ministerul Educației și Cercetării în domeniile: relații internaționale, științe politice, drept internațional

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. CV (europass)
  2. Acord pentru prelucrarea datelor personale

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova;
  • Legea nr. 217/2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova

 

Acte normative în domeniul relaţiilor internaţionale şi în domeniul de specialitate:

  • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18 aprilie 1961;
  • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, din 24 aprilie 1963;
  • Convenţia asupra privilegiilor şi imunităţilor Naţiunilor Unite, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 13 februarie 1946.
  • Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947
  • Legea privind serviciul diplomatic nr. 761/2001;
  • Legea cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova, nr. 1134 din 04-08-1992
  • Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

Cărți, manuale, monografii și altă literatură relevantă în domeniul Protocolului Diplomatic