consultant principal (perioadă nedeterminată),Secţia prognozarea bugetului,Direcţia planificare bugetară

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 22.09.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la administrarea şi gestionarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat prin contribuirea la elaborarea şi promovarea proiectului legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat.
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Participarea la elaborarea proiectului legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat şi la prognozarea indicatorilor bugetului pe termen mediu;
 • Analiza propunerilor la politici de stat în domeniul protecţiei sociale, pronunțarea cu privire la impactul asupra bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • Participarea la întocmirea notei informative la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat anual, conform cerinţelor actelor normative;
 • Elaborarea informaţiilor, calculelor necesare în procesul de promovare a proiectului Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • Participarea la elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale;
 • Avizarea proiectelor de acte normative şi pronunțarea cu privire la impactul asupra bugetului asigurărilor sociale de stat.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 •  nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 
Superioare, licenţă sau echivalent, specialitatea -  economie, finanţe sau drept
Experienţă  profesională  2 ani de experienţă profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
Legislaţia în domeniu asigurărilor sociale de stat şi finanţelor publice;
Limba de stat şi limba rusă;
Limba de circulaţie internaţională (nivel B1),
Operare la computer: Excel, Word, Internet., etc..
Abilități
Planificare, organizare, instruire, monitorizare, control şi evaluare, analiză şi sinteză, lucru cu informaţia, elaborare, argumentare şi prezentare a documentelor, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.
Atitudini/ Comportamente: Responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei noi, flexibilitate, obiectivitate, loialitate, spirit de iniţiativă, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de iniţiativă, creativitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal pînă la  ora 15:00

Salariul pe funcție

7620,00

Bibliografia concursului

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 / 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 /2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale 

Legea nr.156/ 1998 privind  sistemul public de pensii 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală.

Legea nr.181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale         
Hotărârea Guvernului  nr. 256 /2006 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Hotărârea Guvernului nr.937 /2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 

Hotărârea Guvernului nr. 399/2021 pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificaţia bugetară

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului