Consultant superior, Direcția politici în domeniul managementului personalului medical, Direcția politici în domeniul managementului personalului medical

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 07.03.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: elaborarea și promovarea implementării politicilor în domeniul managementului personalului medical.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice la capitolul managementului resurselor umane în sănătate;
 2. Monitorizarea procesului de conferire a categoriilor de calificare conform specialităților de profil medical și farmaceutic;
 3. Monitorizarea și evaluarea procesului de autentificare a actelor de studii a învățămîntului postuniversitar medical și farmaceutic și a exercitării profesiunii medico-sanitare și farmaceutice;
 4. Monitorizarea procesului de recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare obţinute în străinătate la profilurile „Medicină” şi „Farmacie”;
 5. Asigură conlucrarea cu Comisiile de atestare a lucrătorilor medicali și farmaceutici, Comisiile de specialitate a ministerului și Consiliului de experți;
 6. Organizarea și evidența motivării nonfinanciare a personalului medical (privind conferirea disticțiilor de stat, diplomelor de onoare, etc.);

examinarea şi elaborarea notelor de răspuns la petiţii, întrebări şi interpelări în domeniile de competenţă ale direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii: superioare în domeniul medicinii, resurselor umane sau drept.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10420 Lei

Bibliografia concursului

 1. Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995;
 2. Legea nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 452/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025;
 4. Hotărîrea Guvernului nr.192/2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului;
 5. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.1396/2003 cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti;
 8. Hotărîrea Guvernului nr.923/2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic ​postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat;