Inspector superior al Direcţiei cooperare internaţională

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 23.11.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea atribuţiilor privind colaborarea internațională a Centrului, prin dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu alte organe naţionale şi structuri similare de peste hotare şi organizaţii internaţionale, raportarea privind realizarea angajamentelor anticorupţie asumate prin Acordul de Asociere RM-UE, precum şi asigurarea cooperării şi schimbului de informaţii cu Oficiul European de Luptă Antifraudă privind cazurile care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea şi facilitarea schimbului de experienţă şi transferul celor mai bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii actelor de corupţie şi celor conexe lor, precum şi faptelor coruptibile între Centru şi alte instituţii similare, organizaţii internaţionale
 2. Asigurarea procedurii de încheiere a actelor internaţionale (tratate, acorduri, memorandumuri, etc.), în domeniile de activitate ale Centrului
 3. Aplicarea mecanismului de elaborare, coordonare, implementare şi monitorizare a asistenţei acordate Centrului de către organizaţiile internaţionale, statele membre ale Uniunii Europene şi alţi donatori
 4. Organizarea ședințelor de lucru ale conducerii Centrului cu delegaţii, grupuri de experţi, misiuni de evaluare, etc.
 5. Asigurarea raportării privind realizarea de către Centru a prevederilor stipulate în tratatele şi standardele internaţionale, precum şi în relaţiile contractuale Republica Moldova – Uniunea Europeană, în domeniile de competenţă ale Centrului

Participarea la procesul de cooperare şi schimb de informaţii cu autoritățile naționale, precum și cu misiunile diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova, în vederea depistării și prevenirii fraudelor, actelor de corupţie şi celor conexe lor, precum şi faptelor coruptibile la toate etapele proiectelor și programelor finanțate din fonduri externe

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia persoanelor care, la data angajării, deţin grad special
Studii: în domeniul juridic, economic sau în domeniul specific de activitate.

Experienţă profesională: 3 ani experienţă profesională în domeniul juridic, economic sau în domeniul specific de activitate.
Dosarul de participare va fi depus la sediul CNA sau e-mail: concurs@cna.md 

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi străine;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, capacităţi înalte de expunere în scris a gândului, abilităţi de comunicare, planificare, organizare, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 

  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;

  declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf) , completat şi semnat olograf; 

  -  certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu

  declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronica: https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf

  şi https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)

  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

  - 1 foto 3 x 4.

  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;

  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova;

- Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;

- Legea integrităţii nr.82/2017;

- Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

- Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

- Legea nr.105/2016 privind modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002;

- Hotărârea Guvernului nr.442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale;

- Hotărârea Guvernului nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;

- Hotărârea Guvernului nr.576/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană;

- Hotărârea Guvernului nr.1365/2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă;

- Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (ratificat prin Legea nr.112/2014) – Titlul VI, Capitolul 2; Titlul VI, Capitolul I;

- Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (ratificată prin Legea nr.158/2007) - https://cna.md/public/files/conventia_onu_ro.pdf:

 • Mecanismul de evaluare a implementării Convenției Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html);
 • Ghidul Legislativ pentru implementarea Convenției Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/legislative-guide.html)
 • Grupul de State contra Corupţiei (GRECO) – Legea nr.297/2001:
 • Statutul GRECO (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cd24f);
 • Regulile de procedură (https://rm.coe.int/rules-of-procedure-adopted-by-greco-at-its-1st-plenary-meeting-strasbo/168072bebd)
 • Evaluările GRECO (Runda IV și V) - https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
 • Convenția penală privind corupția (ratificată prin Legea nr.428/2003) - https://cna.md/public/files/legislatie/conventia_penala_privind_coruptia_.pdf

Convenția civilă privind corupția (ratificată prin Legea nr.542/2003) - https://cna.md/public/files/conventia_civila_privind_coruptia_rom.pdf