Șef Secție urbanism și arhitectură , Secția urbanism și arhitectură

Pretura sectorului Rîșcani
Data limită de aplicare - 31.03.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea, coordonarea și monitorizarea activității Secției;

Coordonarea activităților în vederea implementării politicii de stat în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în sectorul administrat.

Salariul de funcție

De la 11660 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea activității Secției urbanism și arhitectură, exercitarea controlului legalității construcțiilor din sector;
 2. Implementarea reglementărilor în vigoare în urbanism/construcții și amenajare a teritoriului la perfectarea și eliberarea actelor administrative;  
 3. Elaborarea și avizarea schemelor pentru amenajarea terenului și de amploare a unităților de comerț;
 4. Coordonarea și monitorizarea activității agenților constatatori din subordine privind întocmirea proceselor-verbale în cazul contravențiilor prevăzute de art. 178, art.179 Cod Contravențional a lRepublicii Moildova.Exercitarea funcției de agent constatator;
 5. Elaborarea proiectelor de dispoziție în sfera sa de competență;
 6. Organizarea sistemului de control intern managerial (CIM) în cadrul Secției urbanism și arhitectură.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

-  2 ani de experiență profesională în domeniu, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr.155 din 21 iulie 2011;

- cunoștințe de operare/programare la calculator: (Word, Excel, Internet);

 

- Studii: superioare, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și urbanismului, în domeniul administrării publice, precum și titlu necesar (licență sau echivalentă) exercitării eficiente a scopului, sarcinilor funcției respective;

- Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu;

 

- Cunostinţe: cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul construcțiilor, arhitecturii și urbanismului, administrării publice locale; a limbii de stat şi a limbii ruse (scris/vorbit);

 

- Abilităţi: de comunicare eficientă, de utilizare a mijloacelor tehnice de birou, planificare, organizare și coordonare a lucrului în echipă și independent, spirit de iniţiativă, lucru cu informația, aplanare a situațiilor de conflict, abilități de mediere și negociere, respectarea normelor de etică și conduită profesională;   

- Atitudini/Comportamente:  

- atitudine pozitivă si constructivă; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, disciplină, responsabilitate, corectitudine, diplomație, respect/tact faţă de solicitanți și colegi, inteligenţă, adaptabilitate la specificul unei situații; flexibilitate, punctualitate, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor și adoptare a deciziilor, spirit de observație, obiectivitate, loialitate, comportament etic, integritate profesională, autocontrol;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Bibliografia concursului

Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009  - privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.

- Legea nr.155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

- Legea nr.158 - XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.

- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;

- Legea nr.136 din 17.06.2016 privind Statutul municipiului Chișinău”;

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;

- Legea nr.154 din 28.03.2003 „Cu privire la Codul Muncii al Republicii Moldova”;

- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

- Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

- Cod nr.828 din 25.12.1991 Codul Funciar;

- Cod nr.218 din 24.10.2008 Codul Contravențional al Republicii Moldova;

- Regulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/4 din 13.12.2019;

 • Codul Nr.16 din 19.07.2018 Codul Administrativ al Republicii Moldova;