Șef serviciu , Serviciul juridic și resurse umane

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 07.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea politicilor și procedurilor moderne de gestiune a personalului în vederea eficientizării activității și atingerii obiectivelor Agenției

Salariul de funcție

De la 10500 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • asigurarea realizării procesului de elaborare, promovare şi implementare a politicii şi procedurilor de personal/ de motivare și menținere a personalului;
 • coordonarea și monitorizarea procedurilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, vizarea obiectivelor individuale de activitate și a indicatorilor de performanță a funcționarilor publici;
 • asigurarea realizării procesului de dezvoltare profesională a personalului, acordarea suportului la organizarea activităţilor de instruire;
 • participarea la elaborarea instrucțiunilor și regulamentelor interne;
 • coordonarea elaborării/ actualizării fișelor de post pentru diferite categorii de funcții;
 • acordarea asistenței metodologice în domeniu.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul managementului resurselor umane, administrației publice, dreptului;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experiență profesională:

 • 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe:

 • legislația în domeniu;
 • managementul strategic al resurselor umane;
 • politicile și procedurile eficiente de personal;
 • abilități de utilizare a calculatorului;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, ar constitui un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Legea  nr. 158/2008  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 82/2017 integrității;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.