Specialist superior , Direcția Managementul Învățământului extrașcolar, tineret și sport

Direcția generală educație, tineret și sport, mun Chișinău
Data limită de aplicare - 20.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea și asigurarea calității managementului  învățământului extrașcolar din cadrul instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II, extrașcolar.

Salariul de funcție

De la 6500 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.  Promovarea/implementarea actelor normative din domeniul educațional pe domeniul de competență;

2. Coordonarea/monitorizarea activității directorilor din instituțiile de învățământ extrașcolar,  directorilor adjuncți din cadrul instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II din municipiu pe segmentul activitatea educativă și extrașcolară;

3. Monitorizarea activităților de prevenire, identificare, raportare şi asistenţă a cazurilor de abuz faţă de copii din cadrul instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II,  extrașcolar din municipiu;

4. Susținerea și consilierea directorilor adjuncți pentru educație,  șefilor comisiilor metodice Consiliere și dezvoltare personală, specialiștilor de coregrafie, etnofolclor, fanfară și teatru;

5. Organizarea și coordonarea activităților didactico-metodice și cultural-artistice la nivel de sector/municipiu;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 Studii: superioare și / sau masterat în domeniul pedagogic.

 Experiență profesională:  experiență didactică și de conducere în sistemul educațional de cel puțin 3 ani. Avantaj constituie experiență cel puțin un an de vechime în serviciul public.

 Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației în  domeniu;

 - Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

 -  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilități:

-  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniul educației;

- Instruire și control;

-  Comunicare eficientă în scris; 

-  Comunicare și lucrul în echipă;

- Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

- Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale;

- Abilități de vorbire: a ține discursuri în fața publicului încât informația sa fie transmisă eficient;

-  Mediere şi aplanare a conflictelor.

Atitudini/ comportamente:

 Imparțialitate, empatie, managementul timpului, creativitate, managementul stresului, motivație, inițiativă,  loialitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  capacitatea de gândire analitică, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltarea profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  certificatul medical

  documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte legislative în domeniul serviciului public:

1.     Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

2.     Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;

3.     Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;

 

Acte legislative în domeniul de specialitate:

1.     Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014;

2.     Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 235/ 2016;

3.     Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, cu modificările aprobate prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1699 din 18.12.2023;

4.     Regulamentul tip al instituției extrașcolare aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.05 din 04.01.2011;

5.      Repere metodologice de organizare a activităților funcției de director adjunct (responsabil de activitățile educative), aprobate prin ordinul MECC  nr.406 din 11.04. 2019.

Surse de informare:

www. chisinău.md

www. chisinăuedu.md

www. cancelaria.gov.md