specialist principal (în prevenirea separării de familie copilului și reintegrare), Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Rîșcani

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, mun.Chișinău
Data limită de aplicare - 19.07.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea protecției sociale a familiilor cu copii în dificultate în vederea prevenirii separării copiilor de familie

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Depistarea, evaluarea și asigurarea lucrului individual cu familiile aflate în dificultate întru prevenirea separării copiilor de mediul familial;

2. Asigurarea evidenței copiilor cu părinți/unicul părinte aflați temporar în altă localitate din țară și de peste hotare, a familiilor cu 3 și mai mulți copii, a familiilor care cresc și educă copii cu nevoi speciale;

3. Perfectarea dispozițiilor de custodie și ținerea evidenței copiilor lăsați în custodie;

4. Identificarea și propunerea familiilor a servicii disponibile în vederea asigurării domeniilor de bunăstare întru prevenirea separării copilului de familie;

5. Asigurarea monitorizării situației copiilor aflați în situație de risc din evidența Direcției de sector;

6. Participarea, conform citării legale, în procesele judiciare, în cadrul cărora se examinează cazuri cu privire la copii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul asistenței sociale sau în științe socio-umane, psihologie, pedagogie și drept.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

 

- Constituția Republicii Moldova;

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

-Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

- Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;

- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Codul administrativ nr.116/2018;

- Hotărârea de Guvern nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1004 din 28.08.2008;

- Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

- Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

- Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

-Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

- Hotărârea Guvernului nr. 618/1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova” ;

- Codul familiei al Republicii Moldova nr. 1316 din 26.10.2000;

-  Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;

Hotărârea Guvernului nr. 784 din 09.07.2007 cu privire la aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiuni.