Specialist principal, Serviciul relații externe și comunicare

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură
Data limită de aplicare - 18.12.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Crearea si gestionarea imaginii publice, gestionarea relațiilor cu mass-media, elaborarea/redactarea comunicatelor, participarea la organizarea evenimentelor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea implementării Strategiei de comunicare internă și externă, elaborată în cadrul Serviciului.
 2. Asigurarea conferințelor de presă pentru diseminarea informațiilor privind programele de subvenționare în agricultură, derulate de către Agenție.
 3. Asigurarea organizării campaniilor de informare și menținere a sistemului intranet;
 4. Asigurarea informaţională a activităţilor Agenţiei prin actualizarea conţinutului site-ului oficial al AIPA şi modernizarea structurii şi funcţionalităţilor acestuia.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferențiabil în domeniul – jurnalism, marketing, filolog limbi moderne/limbi străine.
Cunoștințe: - cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
                     - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
                     - limba engleză, cel puțin nivel intermediar – B2;
                     - legislaţia în domeniu.
Experiență profesională: 2 ani experiență profesională în unul din domeniile sus menționate, preferință în serviciul public.
Abilități: lucru cu informația, lucru în echipă, mobilizare de sine, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă etc.
Atitudini: respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6670 Lei

Bibliografia concursului

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;

- HG nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a Legii 158/2008;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- Legea nr. 276/2016  cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;

- HG nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;

- Acordul de Asociere RM-UE;

- Regulamentul nr.1303 al Parlamentului și Consiliului European din 17 decembrie 2013;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA.