specialist superior (perioadă nedeterminată), Direcţia gestionarea conturilor beneficiarilor de indemnizații pentru familiile cu copii, Direcţia generală gestionarea conturilor beneficiarilor de pensii, alocații și prestații sociale

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 22.09.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea actelor normative prin gestionarea conturilor beneficiarilor și asigurarea plății în termen şi în cuantumul stabilit a indemnizațiilor unice la nașterea copilului, indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copilului și indemnizaţiilor de suport pentru creşterea copiilor gemeni sau mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Verificarea registrelor și listelor electronice privind plata, suspendarea, și reluarea plăţii indemnizațiilor pentru familiile cu copii şi indemnizaţiilor paternale, stabilite persoanelor neasigurate.

- Evidenţa lunară a sumelor indemnizaţiilor pentru familiile cu copii stabilite persoanelor neasigurate, primite necuvenit şi restituite.

- Realizarea activităţii de recuperare a sumelor de indemnizațiilor pentru familiile cu copii încasate necuvenit.

- Examinarea petițiilor, adresărilor şi soluţionarea problemelor abordate în domeniul plăţii indemnizațiilor pentru familiile cu copii şi indemnizaţiilor paternale, stabilite persoanelor asigurate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  superioare de licență/master  în domeniul economiei, finanţelor, drept, asigurărilor sociale.;

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului, administraţiei publice, comunicare organizaţională, tehnologii informaţionale.

Experienţă  profesională  6 luni de experienţă profesională în domeniul asigurării sociale şi  în serviciul public;

 Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu asigurării sociale;

Cunoaşterea limbii de stat;

 Cunoştinţe de operare la calculator:  Windows,  Word,  Excel,  Internet, Posturile Automatizate de    Lucru  ale complexului informaţional al sistemului de asigurări sociale de stat.

 

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă, comunicare eficientă.

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Salariul pe funcție

De la 5580 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25 /2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136/2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 /2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Legea nr.156/1998 privind  sistemul public de pensii
Hotărîrea Guvernului nr.230 /2020 cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale

Hotărârea Guvernului nr. 399/2021 pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.