Consultant superior în cadrul Secției relații internaționale și asistență externă a Direcției coordonarea politicilor publice și integrare europeană

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 10.06.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea cooperării cu organizațiile internaționale de mediu, partenerii de dezvoltare și cu autoritățile similare ale altor țări în domeniile de activitate ale Ministerului Mediului, monitorizarea implementării angajamentelor asumate în cadrul tratatelor internaționale de mediu și a acordurilor bilaterale și multilaterale, participarea la organizarea proceselor de pregătire pentru aderare la UE.

 

Salariul de funcție

De la 14400 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Monitorizarea și evaluarea implementării de către subdiviziunile ministerului și instituțiilor din subordine a tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte și a acordurilor de cooperare bilaterală și multilaterală în domeniile de competență ale Ministerului;
 2. Organizarea întrevederilor bilaterale și/sau multilaterale ale conducerii ministerului cu ambasadorii străini și alți parteneri externi ai Republicii Moldova;
 3. Pregătirea participării în cadrul ședințelor și a documentelor tehnice necesare în procesul de negocieri aferent aderării la Uniunea Europeană, conform domeniilor de activitate atribuite în competența ministerului;
 4. Monitorizarea transpunerii directivelor Uniunii Europene pe domeniul mediului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul dreptului, administrației publice, științe ale mediului, științe politice, relații internaționale.

Experianță profesională: cel puțin 1 an de experienţă în domeniile de activitate ale direcției (planificării strategice, managementului proiectelor, relații internaționale).

Cunoștințe: cunoaşterea limbii engleze la nivel C1, a legislației în domeniu, cunostinte de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Abilități de: planificare, organizare, analiză și sinteză, evaluare, elaborare a documentelor, argumentare, comunicare eficientă, aplanare de conflicte.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, punctualitate, creativitate, flexibilitate, spirit de inițiativă, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  Certificatul care confirmă nivelul de cunoaștere a limbii engleze.

  Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 4. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
 5. Legea nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 442//2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii coordonare politici publice și integrare europeană din cadrul aparatului central al ministerului.