Consultant superior , Direcția coordonare politici publice și integrare europeană

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 15.07.2024, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea activității de coordonare a procesului de  elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice, a altor acte normative în contextul procesului de integrare europeană.

 

Salariul de funcție

De la 14400 Lei (brut) și alte sporuri/plăți conform legislației în vigoare

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea, avizarea, promovarea și implementarea proiectelor tratatelor internaționale bilaterale și multilaterale pe domeniile de competență ale Ministerului;
 2. Expertixarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 3. Monitorizarea și asigurarea implementării programelor bilaterale și multilaterale din domeniul educației și cercetării la care Republica Moldova este parte;
 4. Realizarea activităților și îndeplinirea responsabilităților derivate din proiecte/programe europene și internaționale, inclusiv cele promovate de structuri internaționale cu reprezentanțe locale;
 5. Stabilirea și coordonarea activităților de asistență externă, precum și înaintarea propunerilor de proiecte/programe ce ar putea beneficia de finanțare din fonduri europene și internaționale relevante domeniilor de activitate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare de licență și/sau master în domeniul relațiilor internaționale,  științe administrative, științe ale naturii, matematică și statistică, științe economice, TIC.

Experienţă profesională:  1 an de experiență profesională în domeniul administrației publice și/sau organizațiilor internaționale/non-guvernamentale.

Cunoştinţe: 
-          cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ naţional şi internaţional din domeniu;
-          cunoştinţe în domeniul relaţiilor internaţionale şi administrației publice;
-          cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2), obligatoriu limba engleză;  
-          cunoştinţe și abilități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.   

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 Cu privire la planificarea, elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice

Acte normative în domeniul de specialitate

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova 

Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic

Hotărârea Guvernului nr. 198/2024 Cu privire la mecanismul  de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.442/2015

Surse de informare:

https://mecc.gov.md/

https://www.legis.md/