Specialist principal (perioadă nedeterminată), Secţia comunicare şi informare (inclusiv Centrul de Apel) Direcţia comunicare şi relaţii cu publicul/Aparatul Central , Direcţia comunicare şi relaţii cu publicul/Aparatul Central

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 20.04.2022, 15:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la comunicarea eficentă  a Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă în vederea informării operative veridice şi complete a societăţii despre activitatea CNAS.  

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea activităţilor ce ţin de informarea activă a societăţii privind activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
 2. Contribuirea la comunicarea eficientă a Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
 3. Monitorizarea şi analiza presei şi a opiniei publice privind activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale, cu întocmirea rapoartelor;
 4. Realizarea măsurilor de actualizare a informaţiilor pe pagina web oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul jurnalismului, relaţiilor publice sau alte domenii relevante;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul asigurărilor sociale, administraţiei publice.

Experienţă  profesională:  Minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniu, preferabil în serviciul public.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea limbii române şi ruse, un avantaj va constitui cunoaşterea limbii franceze sau engleze la nivel de vorbire;  cunoştinţe de operare la calculator: Word,  Excel,  Power Point, Internet, Fotoshop, cunoaşterea politicilor în domeniul protecţiei sociale, precum şi a practicilor bune în domeniul comunicării.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, abilităţi de lucru a computerului

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136/2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100/2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156/1998

Legea privind accesul la informaţie nr.982/2000
Hotărîrea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 /2020.